Kur'an-ı Kerim

kurani_kerim-resmi

“Ya­ra­tan Rab­bi­nin adıy­la oku! O, in­sa­nı bir ale­ka (aşı­lan­mış yu­mur­ta)dan ya­rat­tı. Oku, Rab­bin ni­hâ­yet­siz ke­rem sâ­hi­bi­dir. O, ka­lem­le yaz­ma­yı öğ­ret­ti. İn­sa­na bil­me­di­ği şey­le­ri öğ­ret­ti.” (el-Alak, 1-5)

Bu emr-i ilâ­hî ile Al­lâh Ra­sû­lü’nün şah­sın­da bü­tün in­san­lı­ğa Rab­bin en bü­yük lut­fu olan Kur’ân-ı Ke­rîm’in nü­zû­lü baş­la­mış ol­du.

"Ne Yücedir O Allah ki,Bütün Âlemlere Bir Uyarıcı Olsun Diye
Kulu (Muhammed'e) FurkÂn'ı İndirdi.
Göklerin ve YerinHükümranlığı Ancak
O'nundur."

Kur’an-ı Kerim, Allah Teâlâ’nın yüce kelamıdır. Arştan arza uzatılmış sağlam bir ip, tutanın elini asla boşa çıkarmayan kopmaz bir kulptur. O, tüm insanlar ve bilhassa muttakiler için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur, O’nda eğrilik yoktur. O’na uyan hem dünyada hem de ahirette gerçek başarıya ulaşır.

Başlık
Kur'an Harfleri
Kur'an 'da Çelişki Yoktur
Kur'an-ı Kerim 'deki Hitap Şekli